Tempoamty.pl • Uniwersalny tempomat do Twojego auta • Oficjalny dystrybutor tempomatu Lite-On w Polsce. 

Gwarancja

Wszystkie zakupione u nas produkty objęte są bezpłatną 2-letnią gwarancją na terenie całej Polski!


Oferujemy wysokiej jakości profesjonalne tempomaty firmy Liteon Automotive Corp., będąc wyłącznym dystrybutorem Tempomatów AP-500, AP-900, AP-900C oraz AP-900Ci na terenie Polski. W trosce o jak najwyższy poziom oferowanych usług, gwarantujemy bezpłatną naprawę lub wymianę produktu w przypadku ujawnienia usterki.


Szczegółowy opis gwarancji

Producentem urządzeń jest firma LITEON AUTOMOTIVE CORPORATION.

Obsługę reklamacyjną na terenie Polski prowadzi firma C4 – D.Grzywa, P.Grzywa Spółka Jawna jako wyłączny dystrybutor tych urządzeń w Polsce.

1. Firma C4 – D.Grzywa, P.Grzywa, Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chełmżyńskiej 180 zwana dalej Gwarantem zapewnia, że urządzenia AP500, AP900, AP900C i AP900Ci wraz z akcesoriami, są wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć ich funkcjonalność, o ile był przeprowadzony prawidłowy montaż i przestrzegana była instrukcja obsługi.
2. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na produkty, które zostały wprowadzone na rynek przez Gwaranta.
3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego jest zgłoszenie problemu drogą telefoniczną lub mailową (numer telefonu i e-mail dostępny w zakładce „Kontakt”). Wysłanie urządzenia do Gwaranta bez wcześniejszego zgłoszenia może powodować dodatkowe koszty.
4. Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej gwarancji pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu.
5. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa, urządzenie zostanie wymieniane na nowe.
6. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
7. Usterkę należy zgłosić nie później niż 30 dni od jej zaistnienia.
8. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt do Gwaranta na własny koszt
9. Produkt zostanie odesłany do użytkownika na koszt Gwaranta.
10. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu będących wynikiem:
– uszkodzenia fizycznego
– zalania
– nieprawidłowego montażu
– samowolnych napraw i modyfikacji.
11. Gwarancja może nie być uznana w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych i/lub tabliczki znamionowej z numerem seryjnym.
12. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
13. Postanowieniami niniejszej gwarancji dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
14. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień nabywcy przysługujących wobec sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z ustawy.
15. Stosunek prawny pomiędzy nabywcą urządzenia i Gwarantem regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Opieka posprzedażowa – kontakt

Chcesz być na bieżąco?
Obserwuj nas na Facebooku!